HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Archeologie – Vroegmiddeleeuws dorp

Warmond wordt voor het eerst vermeld in de late 9de eeuw. In deze periode waren de kuststreken in handen van Deense warlords. De Utrechtse Kerk had in Holland veel bezittingen, maar door de Vikingheerschappij beschouwde de Kerk haar Hollandse bezittingen voorlopig als verloren.

Om deze bezittingen in betere tijden toch terug te kunnen vorderen, maakte de Kerk daar een lijst van. In deze lijst, grotendeels opgesteld eind 9de eeuw (zie afbeelding), staat dat de Kerk in Warmond drie ‘mansa’ bezat, d.w.z. drie boerenbedrijven.

Gedeelte van de Utrechtse goederenlijst daterend uit de periode 885-896. Daarin wordt "uuarmelde" (Warmond) vermeld na “uuestsagnem” (letterlijk: West-Sassenheim) en “liusna” (Lisse) en vóór "osgeresgest" (Oegstgeest) en "polgest" (Poelgeest).


Waar deze 9de-eeuwse boerenbedrijven precies stonden, valt niet met zekerheid te zeggen. Het kunnen boerderijen op de strandwal zijn geweest. Maar deze boerenbedrijven kunnen evengoed in het veengebied hebben gelegen. Voor beide mogelijkheden zijn
archeologische sporen aanwezig.

Van vroegmiddeleeuwse bewoning in het veengebied van Warmond zijn sporen gevonden in de Boterhuispolder. In het najaar van 2014 gingen archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op aanwijzing van Warmelda daar waarnemingen doen. 

De vondst van Badorfaardewerk met radstempelversiering suggereert dat in de Boterhuispolder sprake was van een vindplaats uit de 8-9de eeuw. Verder is hier niets over bekend. Er is veel meer archeologisch onderzoek nodig! 

Vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in Warmond. Boven links de locatie van paalsporen uit ca. 900 na Chr. Rechts daarvan een vermoedelijke boerderij aan de Herenweg. Beneden rechts een mogelijke vindplaats uit de 8-9de eeuw.

Op de strandwal zijn aan de westzijde van de Herenweg ook sporen van vroegmiddeleeuwse bewoning gevonden. In het land achter de Hervormde kerk (Herenweg 82) werden in de jaren 1960 een groot aantal ringen van aardewerk gevonden (zie foto hiernaast). Vondstenspecialisten beschouwen deze ringen vaak als weefgewichten. In de vroege middeleeuwen maakte men namelijk in vrijwel ieder huishouden zelf zijn kleding. Daarom waren weefgewichten in alle boerderijen te vinden. Kennelijk woonde achter de huidige Hervormde kerk ergens voor het jaar 1000 al een boer.

Vroegmiddeleeuwse weefgewichten gevonden aan de Herenweg. (Collectie Warmelda)
Schuiven naar boven