HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Archeologie – Kasteel Oud Teylingen / Lockhorst

In het historische centrum van Warmond vindt maar zelden een opgraving plaats. Toch hebben archeologen de afgelopen jaren op verschillende plaatsen onderzoek gedaan en leuke dingen gevonden.

In verband met nieuwbouw aan de Norremeerstraat werden daar eind april 2017 een paar proefsleuven gegraven. Men hoopte sporen te vinden van gebouwen behorend bij het verdwenen kasteel Oud Teylingen / Lockhorst, dat daar sinds de 13de eeuw tot 1814 heeft gestaan.

Locatie van het kasteelterrein in het dorp.

In de sleuf op de foto hieronder is op het eerste gezicht helemaal niets te zien. Maar op de plekken waar een wit papiertje op de grond ligt, zijn sporen gemarkeerd. Op den duur vonden de archeologen een hele rij sporen. Dat bleken paalsporen te zijn, vermoedelijk van een middeleeuwse boerderij.

Proefsleuf bij het kasteelterrein in april 2017 (foto: M. Fannee / Historisch Genootschap Warmelda)

Even eerder hadden de archeologen in de grondlaag die deze paalsporen bedekte, één potscherfje gevonden, dat dateerde uit het midden van de 13de eeuw. Daardoor konden de paalsporen worden gedateerd: de vermoedelijke boerderij moet daar eind 12de eeuw hebben gestaan. Toen woonde er dus al een boer op de Norremeerstraat!

Van het kasteel of een bijgebouw werd toen niets gevonden. Het kasteel zelf stond ooit waar nu de jachthaven is en de meeste resten zijn al vernietigd bij de aanleg van de haven ter plaatse vanaf 1932. Er moeten toen hele stukken muur in het water terecht zijn gekomen. Van oude Warmonders is het verhaal bekend, dat de baggermolen steeds vastliep op zwaar muurwerk in het water.

Bij onderzoek door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) zijn aan het einde van de 20ste eeuw nog wel enkele muurresten van het kasteel aangetroffen. Deze bestonden o.a. uit zware middeleeuwse bakstenen (kloostermoppen). AWN’er Dick van der Kooij schonk één van deze bakstenen (zie foto) aan toenmalige Warmeldavoorzitter Anja Schrage. Deze typisch 13de-eeuwse baksteen (afmetingen: 30 x 14,5 x 7,5 cm) wordt nog altijd bewaard in de collectie van Warmelda.

Eén van de 13de-eeuwse bakstenen die door de AWN op het kasteelterrein werden aangetroffen. (foto: M. Fannee / Historisch Genootschap Warmelda)
18de-eeuwse lepel met zeskantige steel, gevonden bij het uitgraven van de haven ter plaatse. (foto: H. Maksymiak / Historisch Genootschap Warmelda)
Schuiven naar boven