HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Parkeerproblematiek rondom de Bisschopslaan

Het bestuur van het Historisch Genootschap Warmelda maakt zich grote zorgen over de plannen van de gemeente Teylingen over o.a. het oplossen van parkeerproblematiek rondom de bewoning van Groot Seminarie Warmond. De informatiebijeenkomst van de gemeente Teylingen op 9 juni over het project ‘Groot Seminarie’ kon vanwege het coronavirus niet doorgaan. Daarom heeft men om de Warmondse bevolking te informeren een bericht op de gemeentepagina van de Teylinger geplaatst. Vanaf 12 juni zijn op de gemeentelijke website verschillende onderdelen van het project gepresenteerd en wil de gemeente graag de mening van Warmonders horen over o.a. de herinrichting van het terrein en de inpassing van parkeren.

De plannen van de gemeente

Plan 1: parkeren tussen Bisschopslaan en Seminarielaan. In deze variant is het parkeren tussen de bomenrij langs de Bisschopslaan en de Seminarielaan gepositioneerd. De Seminarielaan is ingericht als wandel- en fietsroute.
Plan 2: parkeren tussen Bisschopslaan en Seminarielaan op de Seminarielaan. In deze variant is het bestaande parkeerterrein geherstructureerd en verlengd. Parkeren langs de Seminarielaan is ook aangepast om extra parkeren voor het Trefpunt in te passen.

De meeste Warmonders zijn echter niet op de hoogte van deze plannen. De gemeente heeft in afgelopen tijd 800 flyers in een straal van 300 meter van het Seminarie huis aan huis bezorgd met helaas beperkte informatie. De overige Warmonders kunnen de informatie wel op de gemeentelijke webpagina vinden, maar wij vinden dit onvoldoende.

Historisch dorpsgezicht

De huidige plannen richten zich op het inrichten van parkeerplaatsen op de rand van de Bisschopslaan en op de Seminarielaan. Het spreekt voor zich dat het aangezicht van deze twee lanen daardoor ernstig gaat veranderen. Daarnaast betekent dit een grote aantasting van het historische karakter.

De Seminarielaan is de oudste van de twee lanen. In de middeleeuwen werden de akkergronden aan de westzijde van de Herenweg doorkruist door een aantal voetpaden, die ‘stegen’ werden genoemd. De Seminarielaan is ontstaan uit één van deze stegen, die al in de 15de eeuw wordt genoemd. Het is de laatste overgebleven van deze middeleeuwse ‘stegen’. De tweede laan, de Bisschopslaan, heeft zijn huidige vorm als prachtige groene en statige laan gekregen na de stichting van het Groot Seminarie in 1799. Ook de groenstrook tussen de beide lanen in is historisch. De plek stond bekend als de Lange Doelen: al halverwege de 15de eeuw was dit de oefenplek van de Warmondse schutterij. Deze oefenplek is nog steeds herkenbaar in het landschap. De huidige plannen richten zich op het inrichten van parkeerplaatsen op de rand van de Bisschopslaan en op de Seminarielaan.

Door het aanleggen van een parkeerplaats tussen beide lanen en mogelijk op de Seminarielaan wordt dit ernstig aangetast. Deze groene oase, waar alle Warmonders van genieten, zal veranderen in een parkeerplaats voor ruim 100 auto’s. De rust en het wandelplezier gaan daarmee ter ziele.

In cultuurhistorische zin is dit plan ook rampzalig. Zoals gezegd is de Seminarielaan van oorsprong een middeleeuwse steeg. Het plan 2 verandert de Seminarielaan in twee ongelijke helften, waardoor een soort knik in de weg komt: het zicht door de laan wordt daardoor versperd en verliest zijn open karakter. Maar vooral verdwijnt daarmee ook de laatste overgebleven middeleeuwse steeg die Warmond rijk was. Een cultuurhistorische verarming. De Bisschopslaan, die haar naam kreeg omdat zij bij het bezoek van een bisschop geopend werd, verdient het ook niet om haar eeuwenoude rustige allure te verliezen door de vele parkeerplaatsen die tussen de Bisschopslaan en Seminarielaan zullen worden aangelegd.

Ten slotte moeten we erop wijzen dat de Bisschopslaan en de Seminarielaan deel uitmaken van het Beschermde Dorpsgezicht. Deze status is weliswaar niet bedoeld om ontwikkelingen tegen te houden. Wel is het bedoeld om het karakter van ons dorp te beschermen: de eeuwenlang bewaard gebleven oefenplaats van de schutterij met zijn groene rust zal veranderen in een grote parkeerplaats. Dat vinden we niet handelen in de geest van het Beschermde Dorpsgezicht.

Een oplossing

In de Commissie Ruimte van de gemeenteraad is aan de wethouder aangegeven ook te kijken naar mogelijke andere oplossingen voor het parkeerprobleem. Daarbij is aangegeven dat naast bovengronds parkeren ook een ondergrondse parkeergarage moet worden uitgewerkt.

Ook is de suggestie gedaan om het Warmondse parkeerprobleem niet postzegel gewijs aan te pakken, maar het in ruimer kader te bezien waarbij ook de bestaande parkeerproblemen in Warmond worden meegenomen (wellicht in samenspraak met de projectontwikkelaar van het Groot Seminarie). De gemeenteraad heeft het College gevraagd naar waarborging van goede parkeeroplossingen en acceptabele verkeersstromen. En die uitspraak is gedaan in de gemeenteraad met algemene stemmen.

De wethouder heeft een breed parkeeronderzoek in Warmond toegezegd in de commissie Ruimte.

Wij zijn van mening dat een ondergrondse parkeergarage de enige juiste oplossing is.

LEDEN VAN WARMELDA

Wij roepen u op persoonlijk schriftelijk te reageren op de plannen van de gemeente. En zegt het voort!!!!

a. Willen wij de cultuurhistorische omgeving van de Bisschopslaan en de Seminarielaan behouden?
b. Kiezen wij ervoor dat de gemeente (de wethouder) onderzoekt of er een parkeergarage gebouwd kan worden, die de gehele parkeerproblematiek van Warmond (ook rondom het Seminarie) enigszins kan doen verdwijnen?

Als u het eens bent met onze argumenten, kunt u voor het gemak onze voorbeeldbrief gebruiken. Die hoeft u dan alleen maar te ondertekenen en die naar de gemeente te sturen.

Reageren kan via mail en post:
Mailgrootseminarie@hltsamen.nl
Post: Gemeente Teylingen t.a.v. Diana Winkelhuijzen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout

Parkeerproblematiek rondom de Bisschopslaan
Schuiven naar boven